World AIDS Day (1 ธันวาคม ของทุกปี) "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์"

องค์กร คณะทำงานเพื่อสุขภาพชุมชน CHC เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ศาลาขุนแผน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นำทีมโดย นางสาว สุภาภรณ์ แซ่เอ็ง ผู้อำนวยการองค์กร
ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงาน โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี 2562 You Know Status (World AIDS Day วันเอดส์โลก 1 ธันวาคมของทุกปี) เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของโรคเอดส์ และการป้องกันอย่างถูกวิธี การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ รวมถึงการเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพ "ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาได้" นอกจากนี้ประธานในพิธีมอบถุงยางอนามัยและป้ายรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ให้กับประธานอาสาสมัคร 27 ชุมชน สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวในเขตเทศบาล 8 แห่ง พร้อมทั้งเดินรณรงค์และแจกถุงยางอนามัย บริเวณรอบชุมชนศูนย์การค้า