Items filtered by date: Thursday, 15 August 2019

วันที่ 15 สค. 2562 เวลา 10:00 น ที่ห้องพิสมัยพิมลสัตย์อาคาร 43 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำโครงการ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง นักยุทธศาสตร์ชาติและการป้องกัน สงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ ทัศนคติความรู้ความเข้าใจ รู้เท่าทันแน่เลยด้านการบริหาร จัดการ และสร้างยุทธศาสตร์ การพัฒนาชาติ ผ่านทางดิจิทัลให้ผู้นำผู้บริหารจากคลังภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เกิดการประสานเครือข่ายในเชิงสร้างสรรค์ ในทุกมิติในด้านการพัฒนาสังคม และประเทศชาติผ่านสื่อดิจิทัลโดยมีผู้เข้าร่วม

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณอธิบดีอัยการ สนง.คดียาเสพติด
พล.อ.ท.สุรเชษฐ ทองสลวย รองประธานและนายทะเบียนหลักสูตร
อ.ธนกร มณีโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายประสัมพันธ์และกรรมการ
ดร.พิสิฐ เหตระกูล กรรมการและวิทยากรประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.สิปปกร ลิ่วตระกูล รองประธานหลักสูตร
พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อํานวยการสํานักสันติวิธี และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
คุณไพฑูลย์ หลิมวัฒนา สมาชิกวุฒิสภา
พลเอกรังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ
พ.อ.ดร.ก้อง ไชยณรงค์
คุณตวงพร สาตราวุธ สถานีโทรทัศน์ช่อง 5


บทความเมือสงครามโลกเกิดขึ้นนั้นเหตุการสงครามครั้งใหญ่ในโลก มี 3 ครั้ง ในรอบ 2,500 ปีครับ ครั้งแรก เมื่อประมาณ 2,100 ปีก่อน เรียกว่า “สงครามพิวนิค” ระหว่างโรมกับคาร์เธจแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก(แก่งแย่งผลประโยชน์ทางการค้า) อาวุธเป็น หอก ดาบ รถม้า คนเสียชีวิต 800,000 คน รบกันยาวนานประมาณ 118 ปี ครั้งที่สอง เมื่อ 1,000 ปีก่อน เรียกว่า “สงครามครูเสด” เป็นสงครามศาสนาระหว่างสองศาสนา สาเหตุเพราะความเชื่อที่ต่างกัน อาวุธด้วย หอก ดาบ รถม้า และปืนใหญ่ คนเสียชีวิต7,000,000 คน รบกันยาวนานประมาณ 200 ปีครั้งที่สาม เมื่อ 100 ปีก่อน เรียกว่า “สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2“ ระหว่างพันธมิตรและอักษะ สาเหตุจากการรักษาศักดิ์ศรี อาวุธ เป็นปืนพก ปืนเล็กยาว ปืนครก รถถัง เครื่องบินรบ เครื่องบินทิ้งระเบิด ระเบิดปรมาณู ความคนตาย 200 ล้านคน ใช้เวลา 10 ปี จะเห็นว่าแต่ละครั้งมีการใช้อาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นตามเทคโนโลยีและคนเสียชีวิตมากขึ้นๆและเวลาก็สั้นลงสั้นลงปัจจุบัน สนามรบเป็นไซเบอร์ เรียกว่าสงครามไซเบอร์ ใช้เวลาไม่เกิน 60 วินาที ความเสียหายประมาณค่ามิได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับหนึ่งของประเทศมองความสำคัญเรื่อง จึงเปิดหลักสูตร นักยุทธศาสตร์ชาติและการป้องกันสงครามจิตวิทยาในโลกดิจิทัล Hybrid Digital Warfare รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้าน Hybrid Warfare อย่างเท่าทันสถานการณ์โลก
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักความผูกพัน(Rapport)อย่างเหนียวแน่นต่อเนื่องยาวนาน
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเป็นผู้นำที่สามารถนำองค์กรสมัยใหม่ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน(Congruent)
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณลักษณะ ๕ ส. (สร้าง สรรค์ สนุก สุข และสันติ)
๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างองค์ความรู้และต่อยอดความรู้อย่างเป็นระบบ


ความรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1. กฎแห่งสงครามไฮบริด(Hybrid War)” อย่างที่ผู้เขียนเรียกมันนั้น มีอยู่ว่า: “วัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ เบื้องหลังทุกๆสงครามไฮบริด(Hybrid War) คือการขัดขวาง โครงการเชื่อมโยง ข้ามชาติ หลายขั้ว ให้เสียกระบวน ด้วยความขัดแย้งทางอัตลักษณ์ ซึ่งถูกปลุกปั่นจากภายนอก (อาทิ ความขัดแย้งเชิงชาติพันธุ์ ศาสนา ภูมิภาค การเมือง และฯลฯ) ภายในรัฐเปลี่ยนผ่านที่เป็นเป้าหมาย” และเราสามารถสังเกตสิ่งนั้นได้ในทางปฏิบัติ จากความพยายามของสหรัฐฯ ในการขัดขวางโครงการคืนสู่ถิ่นของรัสเซียในยูเครน และการบ่อนทำลายมิตรภาพ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอิหร่านผ่านทางซีเรียที่วางแผนไว้ในก่อนหน้านี้ รวมไปถึง ระเบียงโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure corridors) ซึ่งประกอบด้วยเครือข่าย One Belt One Road หรือ ตามที่เรียกกันว่า “เส้นทางสายไหมใหม่” ของจีน ย่อมเป็นเป้าหมายของสหรัฐฯด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ร่วมจุดสนใจเชิงยุทธศาสตร์ ที่ทั้งรัสเซียและจีนต่างมีร่วมกันในคาบสมุทรบอลข่าน และเอเชียกลาง
2.สงครามค้า
ในขณะที่ความตึงเครียดว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น บรรดาสื่อมวลชนส่วนใหญ่ต่างมุ่งประเด็นไปที่ผลกระทบในระยะสั้นต่อการค้าของสองประเทศ จากการตัดสินใจของผู้นำจีนและสหรัฐฯ แต่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่า สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ทั้งต่อประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสองประเทศที่พึ่งพาอาศัยกันและกันมานานหลายสิบปี และต่อประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ต้นตอของการตอบโต้ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในขณะนี้ คือความพยายามของสหรัฐฯ ที่ต้องการกดดันให้จีนปรับนโยบายการค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศอุตสาหกรรมรายใหญ่อื่นๆ กล่าวคือ ต้องการให้จีนยุติการอุดหนุนให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศ ยุติการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และให้จีนเปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น โดยสหรัฐฯ ใช้วิธีกดดันจีนในหลายด้าน รวมทั่้งโน้มน้าวให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ เลิกใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีของบริษัทโทรคมนาคมของจีนด้วย


3. Cyber ware
“สงครามไซเบอร์” (Cyber Warfare) คือ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการทำสงคราม ซึ่ง
สงครามไซเบอร์ เป็นส่วนหนึ่งของสงครามสารสนเทศ (Information Warfare) สงครามไซเบอร์มีการโจมตีกันหลายรูปแบบ ตั้งแต่ชนิดเบาที่สุดจนถึงรุนแรงที่สุด อาทิ
-การโจมตีเว็บ หรือบล็อคเว็บ
-การโฆษณาชวนเชื่อด้วยการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเมืองผ่านอินเตอร์เน็ต
-การเจาะข้อมูลลับ โดยแฮกเกอร์ที่นอกจากได้ข้อมูลลับมาแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วส่งกลับไปได้
-การทำลายอุปกรณ์ด้านการทหารที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน หากระบบคอมพิวเตอร์ถูกทำลาย อาวุธนั้นก็ทำงานไม่ได้หรือทำงานไม่แม่นยา
-การโจมตีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร การขนส่งและคมนาคม ซึ่งระบบเหล่านี้มักควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นจุดอ่อนต่อการโจมตีมาก
สงครามไซเบอร์เป็นการปฏิบัติการเพื่อขัดขวาง ทำลายระบบการข่าวและการสื่อสารของฝ่ายตรงข้าม และต้องทำให้ดุลแห่งข่าวสารและความรู้เอียงมาอยู่ฝ่ายเรา
4. Cybersecurity คือความสามารถที่จะปกป้อง Cyberspace (หรือพื้นที่ทาง Cyber หรือระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย) จากการโจมตี Cyberหลักการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer Security หรือ Information Security) นั้นประกอบไปด้วยความรู้หลากหลายด้าน โดยผู้เขียนอยากจะชวนให้ทุกคนมาเริ่มเข้าใจนิยามของคำหลักๆ ที่อาจจะได้เจอและสงสัยเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน ก่อนที่จะลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นๆ ไปในโอกาสต่อไป
โดยที่คำถามแรกที่หลายๆ คนอาจจะมีน่าจะเริ่มที่นิยามของคำว่า Information Security, Computer Security, Cybersecurity ว่าคำที่ใช้กันหลากหลายนี้ หมายความว่าอย่างไร ต่างกันหรือไม่อย่างไรNIST (National Institute of Standards and Technology) ของสหรัฐอเมริกา ได้นิยามคำว่า Information Security และ Cyber security ไว้ดังนี้


Information Security คือ การปกป้องข้อมูลสารสนเทศ (Information) และระบบสารสนเทศ (Information Systems) จากการเข้าถึง การนำไปใช้ นำไปเปิดเผย การขัดขวาง การดัดแปลงหรือทำลายที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษา ความลับ (Confidentiality)ความสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศซึ่งจะเห็นได้ว่านิยามของคำว่า Cybersecurity นั้น จำเพาะกว่าคำว่า Information Security กล่าวคือ Cybersecurity ประกอบไปด้วยการปกป้อง Cyber Asset จาก Cyber Attack เท่านั้น ไม่ครอบคลุมการโจมตีอุปกรณ์ Computer ด้วยวิธีที่ไม่ใช่ Cyber (เช่นการทิ้งระเบิดการเผาทำลาย เป็นต้น) และนิยามของคำว่า Information Security นั้นประกอบไปด้วยหลักการสำคัญๆ อยู่สองชุด คือภัย (Threat) และ คุณสมบัติพื้นฐานของ Security (Security Fundamentals) ดังนี้
ภัย (Threat) ในระบบคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นประเภทคร่าวๆ ได้ดังนี้
Unauthorized Access หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
Unauthorized Use หรือการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Unauthorized Disclosure หรือการนำไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
Disruption หรือการขัดขวางการทำงานโดยปกติของระบบ หรือ การนำไปใช้ของข้อมูล
Modification หรือการดัดแปลงข้อมูลหรือระบบ
Destruction หรือการทำลายข้อมูลหรือระบบ
5.Softskill for Creativity Communication Coaching

Published in กทม.

วันพฤหัสบดี ที่ 15​ สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.​ ณ​ วังสระปทุม : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด​นนทบุรี​ เป็นหัวหน้าคณะนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี​ เข้าปฏิบัติงานดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผลเดิมในวังสระปทุม​ ประจำปี​ 2562​ ครั้งที่​ 11​

ซึ่งการดูแลในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของพืช​ ตรวจวัดค่าความเป็นกรด​ - ด่างของดินที่ปลูกไม้ผล ทุเรียน​ มังคุด​พร้อมทั้งมอบเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา​ ซึ่งเป็นเชื้อราที่ใช้สำหรับควบคุมโรคพืช และแนะนำวิธีการพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผลแก่เจ้าหน้าทีในวังสระปทุม​