องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ไม่มีคอร์รัปชั่น ถ้ารู้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ไม่มีคอร์รัปชั่น ถ้ารู้จริง

 

 

องค์การต่างๆ ถ้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงแล้ว  การรู้ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการมีน้อยมากหรือไม่มี  เพราะพื้นฐานของประชาชนโดยทั่วไปย่อมไม่มีเวลาหาความรู้ความเข้าใจในวิถีราชการ  ซึ่งกฎหมายได้บังคับให้ประชาชนทุกคน  จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ทั้งที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับกับประชาชนทุกหมู่เหล่า  แต่บังคับให้ประชนอยู่ภายใต้กฎหมายนั้นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะโดนรังแกสักแค่ไหนก็ตาม  นี่คือผลพวงของการใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว  การปกครองประเทศไทยเรานั้นต้องคำนึงถึงทุกภาคส่วน  เช่น  รัฐประศาสนศาสตร์  รัฐศาสตร์  กฎหมายมหาชน  เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์  บริหารธุรกิจต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น  การทำให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้นั้นต้องบูรณาการทุกขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประเทศชาติ  ต้องไม่ยึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้ง  ซึ่งขณะนี้ประเทศชาติกำลังถึงทางตันในการปฏิรูปครั้งนี้  วิสัยทัศน์ผู้นำประเทศสำคัญอย่างยิ่ง  การยึดมั่น  ยึดถืออะไรมากเกินไปไม่เป็นผลดีกับประเทศชาติ  ต้องปฏิบัติยึดมั่นในสายกลางแห่งความพอดี  ตั้งสติถอยไปให้ไกลกับปัญหาแล้วทบทวนตัวเองให้ถ่องแท้

ในเมื่อประชาชนได้เลือกตั้งเข้ามาบริหารตำบลของตนแล้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีผู้บังคับบัญชาอีกหลายขั้นตอน  ตั้งแต่นายอำเภอ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้บังคับบัญชา   ระดับต้นเหล่านี้มีผลอย่างยิ่งในการบริหารตำบลความรอบรู้ของประชาชนที่เข้ามาเป็นฝ่ายบริหารแล้วตั้งเป้าหมายในการได้รับงบประมาณรายได้และการใช้งบประมาณ  เพียงเท่านี้เสียส่วนมากแต่มีปัญหาที่ตามมาคือ  ระเบียบ  กฎเกณฑ์  ของทางราชการที่คอยควบคุม  กำกับให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนเพื่อการใช้งบประมาณอย่างมีระบบ  ตรวจสอบได้โดยใช้กลไกทางราชการ นั่นคือ  ข้าราชการในองค์การบริหารสวนตำบล เช่น  ปลัด อบต.  และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่มาจากการสอบแข่งขันในระดับที่เชื่อถือได้ของประเทศ  แต่การทำงานในความเป็นจริงแล้วจะขัดแย้งกันในแต่ละฝ่าย  แต่ละด้าน  ไม่ว่าระดับประเทศ  กระทรวง  กรม  การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  นั่นคือกลไกของการถ่วงดุลกัน นำมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของการมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง  แต่การใช้อำนาจแต่ละภาคส่วนของตนเองนั้นเกินขอบเขตพอดี  จึงเกิดปัญหาขึ้นส่วนมากจะเป็นของการคอร์รัปชั่นเสียส่วนมาก  ซึ่งตามความเป็นจริงคือการใช้งบประมาณไม่ทันกับความต้องการของประชาชนในการดูแลทุกข์ สุขของประชาชน  ในด้านการบริการสาธารณะ  เช่น  การสร้างถนน  ไฟฟ้า  ขยะ การศึกษา  การสร้างแหล่งคามรู้ท้องถิ่น  สินค้าการผลิตในชุมชน            ในบางครั้งนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขอความช่วยเหลือจากบริษัท  ห้างร้านก่อนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว  จึงหาทางชดเชยให้กับบริษัท  ห้างฯ ร้าน หรือผู้สนับสนุนจึงเกิดปัญหาขึ้น  อย่าหวานอมขมกลืน  ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปหรือรัฐบาล  กลับมองปัญหาการจัดการเหล่านี้เป็นคอร์รัปชั่น  มากกว่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลของความเป็นจริง  นี่คืออุปสรรคของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข  อย่างเช่นปัญหาขยะย้ายจากที่หนึ่งไปสู่ปัญหาอีกที่หนึ่งอย่างไม่รู้จักจบสิ้น  การกำจัดขยะปัจจุบันนี้ถ้าเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสามารถทำให้ขยะเหล่านี้มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนหรือการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน  เทคโนโลยีปัจจุบันก้าวไกลเกินกว่าประชาชนทั่วๆ ไปจะเข้าใจได้รัฐต้องสร้างองค์ความรู้  โดยใช้สื่อของรัฐเข้าช่วยประชาสัมพันธ์ดำเนินการอย่างมีขั้นตอน ถ้าบุคคลใดเมื่อทราบแล้วยังมีปัญหาอีกนั้นรัฐต้องเข้าตรวจสอบของขบวนการนั้นอย่างรู้เท่าทันของปัญหาการเมืองซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรกับท้องถิ่นถ้าเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนั่นคือความไม่เจริญของบ้านเมือง  ประเทศไทยก็จะไม่พัฒนาอย่างเท่าที่ควรจะเป็น  ท้องถิ่นของประเทศได้ก้าวไปไกลกว่าผลประโยชน์ของคนนอกพื้นที่ซึ่งใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อต่อต้านจากผลประโยชน์ที่ซ่อนเร้นในด้านการเมือง  การต่างประเทศ  ปิดบังข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น  โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาโอกาสในด้านต่างๆ เป็นตัวกำหนดสู่เป้าหมายของตนเองและหมู่คณะ  การแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ของรัฐต้องให้ข้อเท็จ ความเป็นจริงมากกว่าความรู้ก่อน  จึงจะแก้ไขการคอร์รัปชั่นได้  นั่นคือการมองปัญหาเพียงด้านเดียวว่ากลุ่มไหนใครพวกเดียวกันหรือไม่อย่างไรการไม่ยอมแพ้และการไม่ยอมรับของผู้ชนะทำให้ความรู้ของการพัฒนาหายไปอย่างน่าเสียดาย  การบิดเบือนข้อเท็จจริงมีปัญหามามากพอแล้วสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475       การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  การนำการเมืองระดับประเทศมาสู่ระดับรากหญ้า  คือ การเมืองท้องถิ่น  และสร้างปัญหาในการคอร์รัปชั่นของการมองอีกด้านหนึ่งทำให้ท้องถิ่นไทยเสียโอกาสไป  ขบวนการตรวจสอบก็สร้างปัญหาอย่างมากมาย  ซึ่งมีอยู่แล้วในขบวนการที่อยู่ในกลไกระบบการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  การถ่วงดุลกัน  ฉะนั้น  การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างชาติ  โดยใช้ท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนระดับล่างโดยใช้ข้อเท็จจริงในการพัฒนาให้ประชาชนรับทราบต่อข่าวสารนั้นว่ามีส่วนดีส่วนเสียอย่างไร  ต่อความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ถูกกำกับโดยรัฐอยู่แล้ว  ต่อไปถ้าไม่ถูกต้องตามระบบขบวนการของรัฐซึ่งมีระเบียบแบบแผนอยู่แล้วมีความผิดถึงปรับและติดคุก  ซึ่งกฎหมายนี้ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  ในการประชุมแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องท้วงติงข้าราชการการเมืองว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรต่อระเบียบกฎเกณฑ์แลแสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมโดยเป็นลายลักษณ์อักษร  นั่นคือการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นของท้องถิ่นและต้องแก้ไขกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้า  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องติดหนี้บุญคุณของบริษัท ห้างฯ ร้าน  หรือผู้สนับสนุนทุนแถมมีดอกเบี้ยอีกต่างหากในการใช้ทุนส่วนตัวในครั้งนี้

 

ดร.ประดิษฐ์  ดีวัฒนกุล.