Items filtered by date: Saturday, 07 September 2019

วันนี้ (6 ก.ย 62) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาพร วิฑูรย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายอำเภอเขื่องในและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นั่งเรือท้องแบนของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรบ้านนาผาย ตำบลโนนรังและเยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จุดกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

สำหรับขุมชนบ้านกอกเป็นจุดหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมหนักในรอบ 50 ปีของจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ถนนเส้นทาง 23 เชื่อมต่อไปยังจังหวัดยโสธรถูกน้ำท่วม เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เส้นทางถูกตัดขาด ต้องใช้เรือท้องแบน และเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 22 ออกให้บริการรับ ส่ง ประชาชนตำบลกลางใหญ่ ทั้งไปและกลับ ตั้งแต่ เวลา 08.00-16.00 น. นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลเครือข่าย บริการสุขภาพสาธารณสุขเขื่องใน ให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี


พื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอเขื่องใน มีหมู่บ้าน ตำบลถูกตัดขาด จำนวน 7 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลกลางใหญ่ ตำบลค้อทอง ตำบลสร้างถ่อ ตำบลแดงหม้อ ตำบลบ้านไทย ตำบลนาคำใหญ่ และตำบลสหธาตุ และยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบอีก 5 ตำบล รวม 12 ตำบล 28 หมู่บ้าน 487 ครัวเรือน รวมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 1,788 คน

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

(5 ก.ย. 62)โดยมี ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผอ.สนง.กกต.จ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการ สร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง และการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง "กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)" ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลทุ่ทองหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทอง อ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี มีนายอำนาจ เฉลิมกลิ่น ประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอท่าท่วง จังหวัดกาญจนบุรี

พร้อม ศส.ปชต.อสม ประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง และการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และมี อ.ส.ม.บ้านกร่างทอง มาตรวจสุขภาพให้ประชาชนฟรี ร่วมรับฟังการบรรยายการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง เป็นกิจกรรมที่ สนง.กกต.จ.กาญจนบุรี ร่วมกับ สนง.กศน.จ.กาญจนบุรี ทุกอำเภอ ทั้ง13อำเภอ 96ตำบล เพิ่มขึ้นอีก1หมู่บ้านคือบ้านรางจิก ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง เป็นลำดับตำบลที่ 99 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลขึ้นในทุกตำบลของแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมฯเป็นผู้ขับเคลื่อน


ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกันรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ส่งผลให้การเลือกตั้งเกิดความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติส่งเสริมให้การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเลือกตั้งคุณภาพที่ไม่มีการทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง ประชาชนไปใช้สิทธิ มีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถเลือกผู้แทนที่ดีมีคุณภาพต่อไป
ในการนี้ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานแสดงเจตจำนงในครั้งนี้.....