Items filtered by date: Wednesday, 04 September 2019

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ​ เทศบาลนครนนทบุรี​ อำเภอเมืองนนทบุรี​ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ​ "พัฒนาจิตอาสา​ สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย" ในหลักสูตร​ "การบรรเทาภัยพิบัติ" รุ่นที่​ 1​ โดยมี​ นายอดิเทพ​ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี​ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ​ และ​ นางนวลจันทร์​ แย้มศรี​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี​ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ต่อภารกิจของสภากาชาดไทย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสร้างค่านิยมของคนในสังคม ให้เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งยังเป็นการปลุกระดมจิตสาธารณะ ให้เกิดขึ้นในสังคมวงกว้างอย่างยั่งยืน เพื่อให้จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อน ภารกิจสภากาชาดไทย และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ต่อไป

(3 ก.ย. 62)ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผอ.สนง.กกต.จ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการ สร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง และการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง "กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)" ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลท่ามะขาม หมู่ที่ 1 บ้านเขาใหญ่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นางศยามน โฉมฉิม


ประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อม ศส.ปชต.อสม ประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง และการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ร่วมรับฟังการบรรยายการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง ข้อห้ามและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง การทุจริตคอรัปชั่น ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ณ ศูนย์ประสานงานกลุ่มคนรักสุขภาพ บ้านเขาใหญ่ หมู่ 1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง เป็นกิจกรรมที่ สนง.กกต.จ.กาญจนบุรี ร่วมกับ

สนง.กศน.จ.กาญจนบุรี ทุกอำเภอ ทั้ง13อำเภอ 96ตำบล เพิ่มขึ้นอีก1หมู่บ้านคือบ้านรางจิก ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง เป็นลำดับตำบลที่ 99 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลขึ้นในทุกตำบลของแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมฯเป็นผู้ขับเคลื่อน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกันรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ส่งผลให้การเลือกตั้งเกิดความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติส่งเสริมให้การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเลือกตั้งคุณภาพที่ไม่มีการทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง ประชาชนไปใช้สิทธิ มีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถเลือกผู้แทนที่ดีมีคุณภาพต่อไป
ในการนี้ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานแสดงเจตจำนงในครั้งนี้.....