Items filtered by date: Thursday, 01 August 2019

วันนี้ 1 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายสรุปข้อมูลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พลตรีวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 พร้อม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารทางการศึกษา คณะครูอาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 


สำหรับการติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีตามพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สมกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอ ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครูที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้อย่างเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหาและความต้องการของชุมชน ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บัณฑิตที่จบมามีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป