โรงไฟฟ้าขยะ1,000ล.ระยองสะดุด! ปตท.ร่วมทุนอบจ.-ติดกม.ผังเมือง Featured

โครงการโรงไฟฟ้าขยะต้นแบบ 9 เมกะวัตต์ของ GPSC บริษัทลูก ปตท.ที่จังหวัดระยองชะงัก! หลังที่ตั้งเตาเผาขยะติดพื้นที่สีเขียว

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ที่จังหวัดระยองว่า โครงการนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังผลิต 9 เมกะวัตต์ (MW) ใช้เงินลงทุนระหว่าง 900-1,000 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่าง GPSC กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

"โรงไฟฟ้าขยะโรงนี้ เราดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะแก้ปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นทุกปีในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งการออกแบบโครงการขณะนี้คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถเริ่มก่อสร้างโครงการได้ เนื่องจากติดปัญหาใน 3 ประเด็นคือ 1) รอความชัดเจนการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน ตาม พ.ร.บ.การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน เพื่อนำมากำหนดสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้า 2) พื้นที่ผังเมืองที่ประกาศใช้ระบุพื้นที่สีเขียวมากขึ้น รวมถึงการจำกัดการขยายพื้นที่อุตสาหกรรม และ 3) การเชื่อมต่อเข้ากับระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)" นายสุรงค์กล่าว

ล่าสุดได้มีการนำประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.แล้ว เพื่อให้ภาครัฐมีความชัดเจนในการผลักดันให้โครงการดังกล่าวสามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยทาง GPSC จะเข้าไปร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 โรงไฟฟ้าจะรับขยะในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเข้ากระบวนการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 500 ตัน/วัน ตรงนี้จะช่วยลดขยะในพื้นที่ได้มากขึ้น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญนำขยะที่ไร้ประโยชน์มาสร้างมูลค่าเพิ่มได้

"โกลบอล เพาเวอร์ฯได้เริ่มนับหนึ่งโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นปี 2558 โดยโครงการนี้อยู่ในแผนดำเนินการด้าน CSV ของเครือ ปตท. ในช่วงที่ผ่านมาได้เตรียมที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าไว้แล้ว หากโครงการโรงไฟฟ้าขยะนี้เกิดขึ้นได้ก็จะกลายเป็นโมเดลต้นแบบให้พื้นที่อื่น ๆ ไปดำเนินการตามขยายผลต่อไป เพราะยังมีความพร้อมของท้องถิ่นอีกหลายแห่งที่ต้องการโรงไฟฟ้า"

แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเผยว่า ที่โครงการโรงไฟฟ้าขยะจังหวัดระยองยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เป็นเพราะที่ดินที่จะก่อสร้างเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (พื้นที่สีเขียว) ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 ไม่สามารถสร้างเตาเผาขยะผลิตไฟฟ้าได้ โดยจังหวัดระยองจัดเป็น 1 ใน 19 จังหวัดทั่วประเทศที่มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองไปแล้ว แต่หากรัฐบาลยืนยันที่จะให้ ปตท.ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ผังเมืองรวมจะสามารถดำเนินการได้ 2 แนวทางคือ

1) การแก้ไขระหว่างที่ผังเมืองรวมใช้บังคับตามมาตรา 26(3) พ.ร.บ.การผังเมือง 2518 ด้วยการปรับปรุงข้อกำหนดและตัดบัญชีท้ายข้อกำหนดออก และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป จนเข้าสู่การประกาศใช้บังคับ กับ 2) กรณีต้องการให้โรงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ให้ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาใช้บังคับ

"สุดท้ายกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว จะขอแก้ไขกฎกระทรวงตามมาตรา 26(3) ของ พ.ร.บ.การผังเมืองรวม ซึ่งจะใช้เวลาในการแก้กฎกระทรวงไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป การดำเนินการล่าสุดได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า จังหวัดระยองแล้ว" แหล่งข่าวกล่าว