ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก

   วันนี้ 11 ก.พ.64 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายหลังได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับระเบียบวาระในการประชุมสภาฯ ครั้งแรกนี้มีวาระสำคัญคือ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, รองประธานสภาฯ จำนวน 2 คน และเลขานุการสภาฯ โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายภคิน วรวรรณปรีชา ตำแหน่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และได้รับเลือกเป็นประธานสภา อบจ. โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคนใหม่ จากนั้นประธานสภาฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 ของแต่ละสมัย และมีการกำหนดวันเริ่มประชุมประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2565) และวาระอื่นๆ ในส่วนบรรยากาศในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคนใหม่ พร้อมรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในการประชุมสภาครั้งแรกนี้ด้วย 

นายประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว

นสพ.พิมพ์ไทย