รมว.ยธ. เน้นเครือข่ายภาคประชาชนร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม พร้อมผลักดันกลไกอาสาสมัครคุมประพฤติสู่ระดับประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม ชูบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นกลไกหลักในเชิงพื้นที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสร้างโอกาสด้านอาชีพแก่ผู้กระทำผิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม พร้อมผลักดันกลไกการบริหารงานของอาสาสมัครคุมประพฤติสู่ระดับประเทศ

 วันนี้ (21 ธันวาคม 2563) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคม พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายของกระทรวงยุติธรรมกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคม” โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน มีความห่วงใยต่อผลกระทบของประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน Safety Observation Ad hoc Center, Ministry of Justice (JSOC) เพื่อให้มีระบบการป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษ

ที่มีพฤติการณ์เป็นภัยอันตรายต่อสังคม ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมเกิดสัมฤทธิ์ผล เครือข่ายภาคประชาชน จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม 

อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในด้านการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยเสริมสร้างความสงบสุขเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม

 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า อาสาสมัครคุมประพฤติ คือ ภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการในภารกิจของกรมคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นกลไกหลักในเชิงพื้นที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสร้างโอกาสด้านอาชีพแก่ผู้กระทำผิด เพื่อใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคม กรมคุมประพฤติ มีอาสาสมัครคุมประพฤติอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 20,182 คน โดยมีระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดโครงสร้างกลไกการบริหารงานของอาสาสมัครคุมประพฤติไว้ 3 ระดับ คือ (1) อำเภอ (2) จังหวัด และ (3) ภาค กรมคุมประพฤติ จึงมีนโยบายให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยให้มีกลไกการบริหารองค์การในระดับประเทศ เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการเชิงระบบ กำหนดกลไกการทำงาน และวางนโยบายการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ และขับเคลื่อนสู่ระดับภาคส่งต่อระดับจังหวัดเป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจของกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรมบรรลุเป้าหมาย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป