จ.อยุธยาประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่2

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมมงคลบพิตร ศาลากลางจ.อยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีพ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผบก.ภ.จ.อยุธยา และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนน,หัวหน้าส่วนราชการ,ภาคเอกชนต่างๆเข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดแผนงาน แนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดเป็นรูปธรรมการแก้ไขปัญหาจุดเสียงในพื้นที่จังหวัดอยุธยา
โดยสรุปผลการถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคอุบัติเหตุทางถนน 7 ประเด็น คือ1.การลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2.การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน 3.การลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.การดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 5.การดูแลความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำ 6.การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และ7.การบูรณาการขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย


นอกจากนี้นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ ได้ให้แนวทางการป้องกันลดอุบัติเหตุ ให้ใช้แนวทางป้องกันในเชิงรุก มากกว่าการเฝ้าระวังแบบตั้งรับ จำรองเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ ซักซ้อมเตรียมพร้อมรับเหตุแบบเสมือนเหตุการณ์จริง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป