ผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม ก.ต.ศาลยุติธรรม(บุคคลภายนอก)

วันที่ 28 มิ.ย 2562เวลา 7.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) ซึ่งเป็นการลงคะแนนด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก ผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้พิพากษาทั่วประเทศในระบบ “COJ i-Vote” ซึ่งสามารถลงคะแนนได้ในวันนี้เพียงวันเดียว ตั้งแต่เวลา 8.00 -16.00 น.
สำหรับวิธีและขั้นตอนการเลือกตั้งจะเป็นไปตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ โดยคะแนนที่ได้รับระหว่างการดำเนินการเลือกด้วยโปรแกรมลงคะแนนบนโทรศัพท์มือถือจะต้องเป็นความลับ และจะต้องไม่สามารถทราบได้ว่าข้าราชการตุลาการคนใดลงคะแนนเลือกผู้ใด อีกทั้งต้องรายงานผลการตรวจนับคะแนนได้ทันทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเลือก


สำหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือก โดยเรียงชื่อตามลำดับที่สมัคร ดังนี้

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
2. รศ.พญ.มณี ภิญโญพรพาณิชย์
3. พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์
4. ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
หลังจากปิดโหวตเวลา 16.00 น.ปรากฏผลการนับคะแนน ดังนี้
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ได้คะแนน 889 คะแนน
2. ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ได้คะแนน 689 คะแนน
3. พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ ได้คะแนน 348 คะแนน
4. รศ.พญ.มณี ภิญโญพรพาณิชย์ ได้คะแนน 189 คะแนน
5. ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 322 เสียง
อนึ่ง หลังจากปิดโหวดแล้วคณะกรรมการจำนวน 5 ท่าน ต้องป้อนรหัสเพื่อดึงข้อมูลจาก Blockchain มาถอดรหัสเพื่อคำนวณและประมวลผลเป็นคะแนนซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง 3 นาทีเท่านั้น ซึ่งการนำระบบดังกล่าวมาใช้จะช่วยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณและเวลา อีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดในการตรวจนับคะแนน .