Items filtered by date: Friday, 30 June 2017

เวลา 11.45 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี(สนามกลีบบัว) ต.มะขาม อ.เมือง ท่า จ.กาญจนบุรี สืบเนื่องจากปัจจุบันอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมีการจัดตั้งส่วนราชการภายในเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานไม่สะดวกมีความคับแคบ แออัด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

พื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ นอกจากนี้อาคารยังชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมากว่า 28 ปี แม้จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมแต่เกิดการชำรุดอยู่เป็นประจำไม่สามารถใช้การได้ดีดังเดิม

 

นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า เพื่อรองรับภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำหนดใหม่ตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปฎิบัติราชการตามภารกิจหน้าที่ตามโครงสร้างและบทบาทอำนาจหน้าที่ที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีโดยความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน

บริเวณติดสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี(สนามกลีบบัว)เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง สำหรับใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติราชการของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำแลพนักงานในสังกัดและเป็นศูนย์ราชการเพื่อให้บริการสาธารณะให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากเงินกู้สถาบันการเงิน ทั้งสิ้น 342,700,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562