Items filtered by date: Tuesday, 27 June 2017

ใจ ถึงใจ จรรยา แก้วประดิษฐ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคกลาง และคณะสื่อมวลชน
ร่วมมอบพระแด่ จรัญ รุ่งมณี คนวงการสื่อที่โด่งดังระดับประเทศ ที่ทำการสมาคมสื่อท้องถิ่นไทย อ.เมืองกาญจนบุรี
ท่ามกลางบรรยากาศที่มีความจริงใจ ซึ่งกัน และกัน