Items filtered by date: Wednesday, 29 March 2017

วันที่ 29 มี.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีปล่อยรถเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2560 โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เปิดตำนานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่
วันที่29 มี.ค. 2560ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการเปิดตำนานการท่องเที่ยวโดยชุมชน "ปราสาทหินพันยอด” โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล และส่วนราชการเจ้าหน้าที่ ประชาชนเข้าร่วมพิธี


นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดมีภารกิจในการดำเนินงาน 3 กลุ่มงานคือด้านการเกษตร ด้านการแปรรูปและด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมเปิดตำนานการท่องเที่ยวโดยชุมชน "ปราสาทหินพันยอด” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยประสานความร่วมมือกับภาคี การพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการร่วมดำเนินการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี สตูล พร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สิ่งสำคัญคือการนำวิถีพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการบริหาร จัดการวิถีความเป็นอยู่แบบชุมชน มาใช้ในการครองชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน นำมาซึ่งความสุข


นายวุฒิชัย อรุณอร่ามศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ว่า "ปราสาทหินพันยอด” ในบริเวณเกาะเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตั้งอยู่ใน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ได้รับความนิยมและสนใจจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งสื่อมวลชนหลากหลายสาขา ตลอดจนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัด และต่างจังหวัด ซึ่งหากจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความสนใจดังกล่าวแล้ว จะทำให้กระบวนการการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวเกาะเขาใหญ่ เกิดความร่วมมือของภาคีต่างๆ เช่น อ.ละงู อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนแม่บท กำหนดบทบาทหน้าที่ และแผนปฏิบัติการเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยั่งยืน และนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดี เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยว ให้กับชุมชนต่อไป

กองเรือทุ่นระเบิดเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
 ***** เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 28 มี.ค.2560 พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ณ ห้องประชุมกองเรือทุ่นระเบิด ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และนาวาเอก สามารถ โปษะกฤษณะ ผู้อำนวยการกองช่างกองเรือทุ่นระเบิด พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ในสังกัดกองเรือทุ่นระเบิด เข้าร่วมกิจกรรม โดย นาวาโท พัฒนพงศ์ ภู่โอบอ้อม  ผู้บังคับการเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรม
   ***** พลเรือโท เชษฐา ในเปี่ยม ผู้บังคับการกองเรือทุ่นระเบิด กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมตามแผนงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับกำลังพลได้ทราบถึงพิษภัยยาเสพติดและโทษของยาเสพติด  โดยกองทัพเรือได้เล็งเห็นปัญหายาเสพติดในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายปัจจัยโดยหนึ่งในนั้นก็คือ กำลังพลบางส่วนของกองทัพเรือที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ทำให้มีโอกาสหลงผิดได้ ดังนั้นกองเรือทุ่นระเบิดมีความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กำลังพล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังต้องอาศัยความร่วมมือ จากกำลังพลทุกนายที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน