ลือหึ่ง'แบงก์ชาติ'สั่งคุมเข้มปล่อยกู้!!! Featured

ถือเป็นข่าวเล็กๆ ที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าใดนัก เพราะสื่อกระแสหลักยังไม่ได้หยิบยกมาเล่น และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ อย่างไรก็ตาม “ข่าวลือ” ดังกล่าวก็ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นพูดคุยกันในรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ดำเนินราลยการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

โดยเนื้อหาของข่าวลือดังกล่าวนั้น คุณดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ได้กล่าวว่า ประมาณสิบกว่าวันที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย ได้สั่งเป็นการภายใน อย่างไม่เป็นทางการ(คือไม่มีลายลักษณ์
อักษร) ให้ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยกู้ ซึ่งเนื้อหาสาระของคำสั่งดังกล่าวมีเพียงแค่ 2 ข้อเท่านั้น คือ

ขอให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่มีแต่เดิมอย่างเคร่งครัด แม้ว่าลูกหนี้รายใดก็ตามยังสามารถเดินบัญชีได้อย่างเป็นปกติหรือค่อนข้างปกติทั้งการเดินบัญชีในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย หรือการเดินดอกเบี้ยเป็นปกติก็ต้องตรวจสอบสถานะของ ลูกหนี้เหล่านั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “งบดุล(Balance sheet)” ซึ่งแม้ว่าการเดินบัญชีของลูกหนี้จะปกติ แต่ถ้างบดุลของลูกหนี้รายนั้นมีทิศทางไปในทางที่ไม่ดี ให้
ธนาคารพาณิชย์ต้องตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม!!!

กล่าวอย่างนี้หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจ คำว่า “งบดุล” นั้นหมายความถึง งบการเงินแสดงฐานะของกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งจะแสดงถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
ซึ่งถ้าอธิบายความในคำสั่งข้อ 2 ตามข่าวลือดังกล่าวก็คือ แม้ว่าบริษัทลูกหนี้ของธนาคารจะมีการจ่ายค่างวดและดอกเบี้ยได้อย่างปกติ ธนาคารเจ้าหนี้ก็ต้องพิจารณาถึงสถานะของธุรกิจของ
ลูกหนี้ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร หากมีแนวโน้มที่ไม่ดี เช่น ผลกำไรเริ่มลดลง ยอดขายลดลง ขาดทุนเล็กน้อย ให้ทำการตีค่าสถานะเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้


แน่นอนว่าหากคำสั่งดังกล่าวเป็นความจริง สิ่งที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องทำก็คือการไม่ปล่อยกู้เพิ่มแก่ลูกหนี้ที่มีสถานะไม่น่าเชื่อถือดังกล่าว และอาจเรียกคืนหนี้สิน ซึ่งคำอธิบายตามข่าวลือ
ดังกล่าวของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ ในสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีและอาจกลับมาวิกฤติได้โดยไม่เห็นอนาคต ธนาคารพาณิชย์จึงต้องรักษาสถานภาพของตนเองให้ดี

คำถามจากรายการดังกล่าวก็คือ ข่าวลือนี้เป็นจริงหรือไม่??? หากข่าวลือดังกล่าวเป็นความจริง นั่นหมายความว่าธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังเลือกที่จะรักษาธนาคารพาณิชย์แต่ปล่อยให้
ภาคธุรกิจของประเทศพังใช่หรือไม่???

แน่นอนว่าแม้จะเป็นเพียงแค่ข่าวลือ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกในวงการธุรกิจเป็นอย่างมาก หากคำสั่งดังกล่าวเป็นความจริง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจของประเทศไทยจะเกิดขึ้นเป็น
วงกว้าง จากการที่ธุรกิจที่ส่อเค้าว่าจะมีปัญหาแม้เพียงเล็กน้อยก็จะขาดการสนับสนุนด้านเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งยังอาจถูกเรียกคืนหนี้สินได้อีกด้วย อย่างที่ทราบกันดีว่า
เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอย่างมากในทุกภาคส่วน สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมเป็นการตอกย้ำให้ภาคธุรกิจของประเทศยิ่งย่ำแย่หนักขึ้นไปอีก

สุดท้ายแล้วแม้ว่าคำสั่งตามข่าวลือดังกล่าวจะมีเป้าหมายเพื่อรักษาธนาคารพาณิชย์ แต่เมื่อภาคธุรกิจของประเทศเกิดปัญหามากขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่ภาครัฐก็ไม่สามารถหลีก
เลี่ยงผลกระทบได้ ตอนนี้คงทำได้เพียงแค่ขอให้ “ข่าวลือ” ดังกล่าวอย่าเป็น “ความจริง” เพราะสภาพเศรษฐกิจของประเทศในวันนี้ก็ย่ำแย่จนไม่เห็นทางออกแล้ว!!!!

Related items