Items filtered by date: Wednesday, 31 July 2019

วันนี้ (31 ก.ค. 62) ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 45 ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป สำหรับประวัติของนายไสลเกษ วัฒนพันธ์ นั้น เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2497 สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในศาลยุติธรรม อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา

เริ่มดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในปี 2523 และรับราชการในตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา จนในวันนี้ที่ประชุม ก.ต. มีมติให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 45 มีผล 1 ต.ค. 63