Items filtered by date: Tuesday, 02 July 2019

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น.ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย ห้องประชุมชั้น 2 ในวันนี้คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ประธานกรรมการฯเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมประจำปี 2562 นางศิริกุลโอภาสวงศ์ กรรมการพร้อมเหรัญญิก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนายสัก กอแสงเรืองกรรมการตรวจสอบร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมประจำปี 2562 จำนวน 1,500 ทุนทุนละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3 ล้านบาท ให้กับเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและพร้อมแจกชุดเครื่องเขียนประกอบด้วยสมุด,ดินสอ,และบรรทัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชน ในวันนี้คุณวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการช่วยเหลือสังคมที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการมากว่า 50 ปี

โดยในปีการศึกษา 2562 นี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนอกจากจะมอบทุนในระดับชั้นประถมแล้วยังจัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ระดับปีสุดท้ายคือระดับมัธยมศึกษา,ระดับอาชีวศึกษา,ระดับอุดมศึกษาและทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจนทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาคนั้นเป็นทุนสัญจรเพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษารวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาประจําปี 2562 กว่า 11 ล้านบาท ตลอดระยะเวลากว่า 109 ปีที่ผ่านมามูลนิธิปอเต็กตึ้งได้ขยายขอบข่ายโครงการต่างๆออกไปอย่างกว้างขวางในหลายๆทางรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆด้านต่อไป

โกศล การเมือง ชุมชน รายงาน

Published in กทม.