Items filtered by date: Wednesday, 17 July 2019

กรมคุมประพฤติร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 17”
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี


ในการนี้ ทรงเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเพื่อทอดพระเนตรผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกรมคุมประพฤติ โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE จากหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ จำนวน 16 ชมรม ซึ่งผลการตัดสินการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ประเภทดีเด่น ประจำปี 2562 อันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ อันดับ 2 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี และอันดับ 3 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี


อนึ่ง กรมคุมประพฤติได้เข้าร่วมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 เป็นปีแรก ซึ่งกรมคุมประพฤติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาใช้ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรมคุมประพฤติจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

Published in กทม.