Items filtered by date: Thursday, 27 July 2017

เวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดกาญจนบุรี วาระเป้าหมายร่วมลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเด็กจากขนมขบเคี้ยวและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  วันนี้เวลา0900น ที่ห้องประชุมชั้น5โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี..ได้มีการจัดเวทีสภาผู้บริโภค คุณบุญยืน ศิริธรรม  กรรมการองค์การอิสระเพื่อหารคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนและนายกสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก เป็นประธานเปิดเวที  นางภูวณีย์ ทับมะลิผล ประธานสภาสภาผู้บริโภคจังหวัดกาญจนบุรี  น.ส.พัชรินทร์ พัฒนะพิชัย ชมรมวิทยุกระจายเสียงคลื่นสะอาดกาญจนบุรี

เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคตะวันตก  ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร. เยาวชน  ร่วมเวที  เพื่อแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค สมาคมปฏิรูปสื่อภาคประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี และสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก เป็นผู้รับผิดชอบ ผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ครั้งนี้เป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพเพื่อลดปัจจัยเสียงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพพื้นที่ และโครงการส่งเสริมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภตขนมเด็กในโรงเรียนภาคตะวันตห ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า มีบทเรียน มีข้อมูลเชิงธรรมที่ดี ทำให้เห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอด ทางสภาผู้บริโภคจึงได้จัดเวทีเพื่อให้ผู้เข้าร่วม มีความตื่นตัวในการทำหน้าที่

เข้าถึงสิทธิผู้บริโภค และกำหนดเป้าหมายร่วมลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเด็กจากขนมขบเคี้ยว ตัวอย่างดีๆที่โรงเรียนต้นแบบในการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากขนมเด็กในโรงเรียน3โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวหิน โรงเรียนบ้านวังสารภี และโรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง จากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทน และเสียงจากนักเรียน สิ่งที่ต้องการอยากเห็นและสิ่งที่ต้องทำ เพื่อลดภัยร้ายจากจนมขบเคี้ยว และเท่าทันและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพตามบทบาทหน้าที่ของท่านทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และสถานทางสังคม  ระดมความคิดเห็นกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดกาญจนบุรีนำหน่วยบริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีนำหน่วยบริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อไปให้บริการแก่ประชาชน ได้เชิญชวนประชาชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในทุกอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี


วันนี้ ( 26 ก.ค.60 ) เวลา 10.00 น. ที่ ลานชมวิวเทศบาลตำบลท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช นายอำเภอท่าม่วง ให้การต้อนรับ และ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง รายงานข้อมูลในพื้นที่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานและรับบริการ จำนวน 500 คน
จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลต่างๆออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวปราศรัยกับผู้แทนส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ จากนั้นได้มอบพันธุ์พืช และพันธุ์ปลาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปปล่อยในสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน มอบน้ำตาลทรายให้โรงเรียนเพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวัน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินทางสังคม

จำนวน 5 ราย รายละ 2,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และแจกวิทยุให้กับประชาชนในการตอบคำถามเกี่ยวกับรายการผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว จำนวน 10 ราย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 200 ชุด จากนั้นได้ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสนทนาพูดคุยกับประชาชนที่มารับบริการ เช่น การมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี การให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ การปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆ การตัดผมเสริมสวย ตำแหน่งงานว่างการสอนอาชีพการสาธิตงานอาชีพต่าง ๆ การตรวจรักษาโรค การให้บริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้เป็นการให้บริการฟรี ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเงินตามประเภทของค่าธรรมเนียมของหน่วยงานนั้นๆ เป็นการเข้าไปให้บริการถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนในชนบทห่างไกล
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เชิญชวนประชาชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในทุกอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี.

\

วันพุธที่ 26 ก.ค. 2560.เวลา. ก่อนเที่ยง นาฬิกา.สมาคมสื่อท้องถิ่นไทย จ.กาญจนบุรี...มีโครงการพอเพียงเพื่อพ่อหลวง เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 10..พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน,อุปกรณ์กีฬา และมอบจักรยานโครงการฟุตบอลการกุศลจำนวน 5  คัน ที่รร.สมาคมไทย ออสเตรเลียน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีนายกจรัญ  รุ่งมณี นายกสมาคมสื่อท้องถิ่นกาญจนบุรี นำข้าวหมูเเดง มา,เลขานุการสมาคม คุณจิตติมาพร นิลมัยนำก๋วยจั้บ, ส่วนไอศครีม400เเท่ง โดยท่านสุชีพเฮ้าสกุลนำมาร่วมเลี้ยงเด็กๆ  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10..ถวายแด่ในหลวง ร.10..ของปวงชนชาวไทย ในโอกาสนี้ มีผอ.โรงเรียนธีรยุทธ ์ภาณุพินทุ ..,ครูอาจารย์ จนท.20คนของโรงเรียนพร้อมนักเรียน 360คน.รวม380คน..ให้การต้อนรับเเละขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมทำให้ภาระกิจลุล่วงเสร็จ สิ้นสมบูรณ์ด้วยดี ขอบุญกุศลจง บังเกิด สิ่งดีๆให้กับ ท่าน เเละครอบครัว ด้วยเทอญ..ขอบคุณภาพจากห้องไลน์กรรมการสมาคมเเละข้อมูลจาก นายกสมาคมสื่อท้องถิ่น จรัญ รุ่งมณี