Items filtered by date: Friday, 08 June 2018

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเพื่อขอทบทวนการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการเรียนรู้งานขอนักนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564 และ ผู้ได้รับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายสุภัทร์ ภู่พานิชเจริญกุล ได้รับทุน สาขา International Criminal Justice และ 2) นางสาวเทพสุดา ฟูเมืองปาน ได้รับทุน สาขา Forensic Psychology โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

วันนี้ ( 7 มิถุนายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่พบปะกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และเยี่ยมชมศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองมะค่า เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในเรื่องของการร้องเรียน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประนีประนอมยอมความ การแก้ปัญหาเด็กซิ่ง-เด็กแว้น และการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ โดยมีนายอำนวย สุดกระแสร์ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองมะค่า พร้อมด้วยคณะกรรมการ และนางนันทนิช ตรีเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านหนองมะค่า อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เพื่อถ่ายทอดนโยบายส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยเน้นย้ำในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพ และการดำเนินการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Care Center) ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างยั่งยืน และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 1 คนดี 1 สำนักงาน และโครงการ 1 สำนักงาน 1 สถานประกอบการ รวมถึงบ้านกึ่งวิถี บ้านสงเคราะห์ที่จะดูแลช่วยเหลือ เตรียมความพร้อมผู้กระทำผิดก่อนกลับคืนสู่ชุมชน

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังกำชับการให้บริการประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ และการปักหมุดระบุพิกัดตำแหน่งของสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน