Items filtered by date: Thursday, 07 June 2018

วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมพบปะกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ อันเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมส่งเสริมคนดีสู่สังคม และคาดหวังขยายบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติไปยังภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานต่างๆ อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 2 ราย โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และเครื่องปรุงสำหรับค้าขายก๋วยจั๊บและกล้วยทอด จำนวน 5,000 บาท ค่าอุปกรณ์โต๊ะ เก้าอี้ ช้อน-ส้อม สำหรับค้าขายอาหารประเภทส้มตำ จำนวน 2,384 บาท และสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพทำการเกษตร จำนวน 1 ราย โดยเป็นค่าเมล็ดพันธุ์และค่าปุ๋ย จำนวน 4,350 บาท


นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือศูนย์แคร์ พร้อมถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน ของพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานตามนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการงาน พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังกำชับให้สำนักงานฯ น้อมนำแนวทางจากโครงการกำลังใจฯ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนางานในด้านต่างๆ และมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ อันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นางไพเราะ คงเปรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1
วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นการพัฒนาคนด้านจิตใจให้มีความละเอียดอ่อนและมีคุณค่าดีงาม โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรมศาสนาและวัดนายโรง ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561 ณ พุทธสถาน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กาญจนบุรี จับตาชาวบ้านแก่งเสี้ยนสนับสนุนหรือคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 4 กรกฎารู้ผล
หลายหน่วยงานจับมือผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่บ่อขยะเชิงเขาทอง ตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมรอลุ้นผลการประชาคม หลังเร่งทำความเข้าใจชาวบ้าน9หมู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หวังประชาคมผ่านเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแบบเผาตรงซึ่งสามารถนำขยะไปผลิตไฟฟ้าได้ถึงโรงละ 500 ตัน ต่อวัน


ปัญหาเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย ถือเป็นปัญหาใหญ่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เพราะนอกจากจะมีปัญหาเรื่องปริมาณขยะสะสม ที่มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากแล้ว ในแต่ละวันยังมีปริมาณขยะเกิดใหม่อีกจำนวนมาก ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีเอง ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายสิบแห่งได้ร่วมมือกับทางกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี ที่เคยเป็นสถานที่ ที่มีการนำเอาขยะมูลฝอยมาทิ้งที่นี่เป็นเวลานานหลายปี ทำให้ที่นี่กลายเป็นบ่อขยะขนาดใหญ่ มีขยะสะสมอยู่นับล้านตัน หลังการหารือ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยนำเอาขยะมาทิ้งที่นี่ ได้ตกลงใจที่จะเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย โดยการดำเนินงานคัดแยกขยะในพื้นที่แล้วนำไปทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ซึ่งหลังจากเริ่มดำเนินงาน โครงการดังกล่าวมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่ขึ้น โดยในการดำเนินโครงการนั้น ได้มอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ประสานงาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการดำเนินโครงการ โดยมีการลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ พร้อมมีการประชุมกับประชาชนทั้ง9หมู่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการด้วย จากนั้น จะมีการแจกแบบสอบถามให้กับชาวบ้านทั้ง9หมู่เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 7-20 มิถุนายน 2561 ก่อนจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามและดำเนินการประมวลผล ก่อนจะมีการแถลงรายละเอียดโครงการและประชาคมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง9หมู่บ้านเป็นผู้ตัดสิน ว่าจะยินยอมให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขึ้นในพื้นที่หรือไม่ โดยพลตรีรังษี กิตติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการกองพลที่1 รักษาพระองค์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ในพื้นที่บ่อขยะ เชิงเขาทอง หมู่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรีนั้น ได้มีการศึกษาและกำหนดรูปแบบของโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมเอาไว้แล้ว คือโรงไฟฟ้าแบบเผาตรง ขนาด9เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถกำจัดขยะได้ถึงวันละ500ตัน ถือเป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผาโดยไม่ต้องคัดแยก สามารถกำจัดขยะได้ถึง 98 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลืออีก2เปอร์เซ็นต์จะเป็นขี้เถ้า ที่จะสามารถนำไปใช้ในการผลิตอิฐ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณขยะที่เกิดใหม่วันละมากกว่าหนึ่งพันตัน จึงสามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่เชิงเขาทองได้ถึงสองโรง อันจะเป็นการกำจัดขยะและเกิดประโยชน์ด้านพลังงานอย่างมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การจะเดินหน้าดำเนินโครงการต่อหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ ที่จะต้องเข้ามาร่วมเวทีประชาคมใหญ่ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561นี้ เพื่อออกเสียงในการทำประชาคม ซึ่งหากการทำประชาคม ประชาชนในพื้นที่ไม่ยินดีที่จะให้มีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่ โครงการก่อสร้างนี้ก็จะถูกระงับทันที การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่เชิงเขาทอง จังหวัดกาญจนบุรี จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการทำประชามติโดยชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง9หมู่บ้าน ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของตนเอง