Items filtered by date: Tuesday, 12 June 2018

***** ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นำทีมพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำกิจกรรมปลูกป่ากับชาวชุมชนอำเภอบางพลี ในโครงการ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมพลังปลูกป่า รักษาผืนดิน” ประจำปี 2561
***** วันที่ มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมพลังปลูกป่ารักษาผืนดิน” ประจำปี 2561โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ทสภ. ผู้แทนจากส่วนงานราชการสายการบิน และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ทสภ. ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้แทนกองกำกับการ 3 กองบังคับ
การตำรวจท่องเที่ยว 1ผู้แทนสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผู้แทนบริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์และในปีนี้ ทสภ. และ จิตอาสาชาวอำเภอบางพลี เข้าร่วมโครงการปลูกป่าด้วย
รวมทั้งสิ้นประมาณ 250 คนร่วมกันปลูกต้นไม้น้ำกร่อยอาทิ ต้นโพธิ์ทะเลต้นลำพู และต้นปอทะเล เป็นต้น จำนวน
1,000 ต้น ในพื้นที่1 ไร่ณโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาเบญจพรรณจำนวน 15,000 ตัวอาทิ ปลานิล ปลาตะเพียน เป็นต้น เพื่อให้โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่สมบูรณ์ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้โครงการฯ มีรายได้อีกทางหนึ่งด้วย


***** นายศิโรตม์ เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานภายในทสภ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของ ทสภ. โดยการปลูกป่าชายเลนจะช่วยในการรักษาผืนดินและสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอีกทั้งยังเป็น


การส่งเสริมการทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สอดคล้องกับ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ด้านสิ่งแวดล้อม โดย ทสภ.ได้มีการ
จัดโครงการดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ปี2558 - 2559 โดยมีการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 2,000 ต้น ในพื้นที่ 2 ไร่ตามโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ทสภ.


*********************************
การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.35 น. ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม "ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก" ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี โดยมีส่วนราชการต่างๆนำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ จะมีการรับซื้อขยะ ตามกิจกรรม "ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก" เป็นประจำทุกเดือน ในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย