เลขาฯศาลยุติธรรม อบรมตำรวจศาลรุ่นแรก

สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงานตำรวจศาล” รุ่นที่ 1 หรือ Court Marshal ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน โดยมีเจ้าพนักงานตำรวจศาลรุ่นที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 35 นาย เข้ารับการฝึกอบรม
โดยนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า"สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม นั้น

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรการในการรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่ทำการของศาลยุติธรรม และการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายศาล ในการอบรมจะมีทั้งทางด้านวิชาการ เช่น ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้นั้น เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับแนวหน้าของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการฝึกใช้อาวุธปืน และการยิงปืนชนิดต่าง ๆ ตามหลักสากล และยุทธวิธีในการเข้าจับกุมผู้ต้องหา การอารักขาบุคคลสำคัญ และยังมีความการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจในสถานการณ์กดดันซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกต่อต้านการก่อการร้าย การวิเคราะห์ข่าวกรอง เทคนิคการสืบสวน การวางแผน ตรวจค้น จับกุม เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมุ่งเน้นในด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามภารกิจของเจ้าพนักงานตำรวจศาล"


หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้น เจ้าพนักงานตำรวจศาลรุ่นที่ 1 จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 62 เป็นต้นไป ในช่วงแรกเนื่องจากอัตรากำลังยังมีไม่มากจึงเน้นที่การเข้าไปวางระบบการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่ทำการของศาลยุติธรรมให้เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ แม้การดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลที่ผ่านมาสำนักงานศาลยุติธรรมได้กำชับให้ใช้มาตรการเข้มอยู่แล้ว เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มขึ้นอีก ซึ่งส่วนนี้เจ้าพนักงานตำรวจศาลจะเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และหากศาลยุติธรรมใดมีคดีความที่เป็นที่สนใจของประชาชนหรือมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากต้องใช้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นการเฉพาะ สำนักงานศาลยุติธรรมก็จะจัดส่งกำลังพลเจ้าพนักงานตำรวจศาลออกไปช่วยดำเนินการทันที ในส่วนของการทำงานตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดส่วนอื่นก็จะวางระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสมตามเจตนารมย์ของกฎหมายโดยเร็วต่อไป.