กทม.

วันนี้ (11 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกทักษะสร้างงานสร้างอาชีพ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอาชีพและสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพของผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถมีรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ โดยมีนายยุทธพงษ์…
กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติวันนี้ ( 7 ธันวาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่…
กรมคุมประพฤติร่วมหารือสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติวันนี้ (6 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับ ท่านสราวุธ…
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน…
สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ”รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22…
วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2562 พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาเรื่องการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ แนวทางการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ…
ธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา…
สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม จัดประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ประเพณีการลอยกระทงนอกจากเพื่อเป็นการสนุกสนานรื่นเริงแล้ว ผู้ใหญ่สมัยก่อนได้สอนลูกหลานให้ระลึกถึงคุณแม่คงคาที่ให้น้ำกินน้ำใช้ในวันเวลาลอยกระทง มีการกำหนดการไหว้ การบูชา…
คุมประพฤติ จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงการดำเนินงานในการนำอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมบูรณาการขับเคลื่อนและสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและกลับสู่สังคมได้ ทั้งนี้ หลังจากการออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ…
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะพร้อมด้วยผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)…
วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2561 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของกรมคุมประพฤติและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งประสบการณ์การปฏิบัติงาน กับคณะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน…